Kvalitní spojení zajistí komunikační systém Hytera DMR Tier III

Hytera DMR Tier III je digitální řešení trunkové radiové sítě s vysokou kapacitou pro hlasovou komunikaci a přenos dat, určené náročným uživatelům, které bylo vyvinuto v souladu se standardem ETSIDigital Mobile Radio (DMR)“. Využitím technologie DMR Tier III je možné navrhnout digitální trunkové radiové sítě přizpůsobené požadavkům uživatelů, které lze snadno rozšiřovat. Digitální radiová síť zajistí spolehlivou komunikaci pro areály podniků, pokrytí města a okolí i pro národní sítě s pokrytím území celého státu . DMR trunking je zvláště vhodný pro společnosti, které spravují distribuční sítě, dopravní společnosti, průmyslové podniky nebo bezpečnostní složky.

 

Výhody trunkové technologie DMR Tier III

 

 • Optimální pokrytí území – DMR Tier III Trunking kombinuje optimální rádiové pokrytí s výhodami digitálního trunkového systému. DMR Tier III umožňuje pokrýt požadované území přibližně se stejným počtem základnových stanic jako analogové systémy.  Nejrozšířenější digitální standard TETRA vyžaduje 3x až 4x více základnových stanic pro pokrytí stejného území.
 • Ucelené řešení – Software pro správu sítě, stejně jako dispečerská aplikace s možností sledování polohy a záznam hovorů činí DMR Tier III komplexní trunkový radiový systém.
 • Spolehlivé, odolné poruchám – Vzhledem k redundantní konstrukci nejdůležitějších hardwarových komponent je dostupnost celého systému zajištěna i při selhání jednotlivých prvků systému.
 • Nákladově efektivní přechod z analogového na digitální systém – Jednoduchý, postupný přechod z analogového systému na digitální. Digitální radiostanice Hytera DMR podporují provoz až v pěti různých režimech analog, konvenční DMR Tier II, MPT1327, XPT, DMR Tier III.
 • Pohodlný síťový provoz – Systém pro správu sítě (NMS) díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní s řadu funkcí poskytuje efektivní centrální správu rádiového systému a podporuje vzdálenou údržbu.

 

Topologie radiové sítě dle potřeb uživatele

Hytera DMR trunking poskytuje modulární řešení radiové sítě, které lze optimálně přizpůsobit potřebám uživatele. Architektura systému na bázi IP umožňuje flexibilní návrh architektury sítě s nízkými nároky na propojení systémových prvků. Základnové stanice a další prvky infrastruktury radiové sítě využívají komerčně dostupné komponenty, jako jsou servery, switche a routery IP transportní sítě, které lze snadno udržovat a nahrazovat. Řešení Hytera DMR Tier III umožňuje pro menší systémy využít decentralizovanou architekturu a pro rozsáhlejší radiové sítě centralizovanou architekturu.

 

Decentralizovaná topologie radiové sítě

Inteligence radiové sítě je v případě decentralizované topologie rozprostřena do jednotlivých základnových stanic. Velkou výhodou tohoto řešení je velká odolnost proti poruchám.

 • DMR trunková síť do 5 základnových stanicHytera DMR Tier III decentralizovaná architektura
 • Propojení základnových stanic pře IP nebo E1
 • Jedna základnová stanice poskytuje funkci brány k externím systémům
 • Připojení PSTN tel. sítě pře SIP, dispečerská pracoviště, aplikace
 • Moderní řešení správy sítě, centrální správa účastníků, řízení provozu, dohled

 

 

 

 

Centralizovaná topologie radiové sítě

Centralizovaná architektura je určena pro větší radiové sítě s více než 5 základnovými stanicemi. Provoz sítě je řízen řídící jednotkou radiové sítě MSO  (centrálním serverem), která zároveň slouží jako brána pro připojení externích systémů. Pro zabezpečení spolehlivosti systému nabízí Hytera možnost redundantního zdvojení řídící jednotky MSO, v poslední verzi mohou být tyto jednotky i geograficky odděleny.

 • Řešení pro velké radiové sítě s více než 5 pěti základnovými stanicemi.Centralizovaná architektura Hytera DMR Tier III
 • Propojení základnových stanic pomoc IP nebo E1 rozhraní.
 • Možnost redundantní zálohy klíčových prvku.
 • Připojení PSTN tel. sítě přes SIP, dispečerská pracoviště, aplikace.
 • Moderní řešení správy sítě, centrální správa účastníků, řízení provozu, dohled.

 

 

 

 

Rozsáhlá nabídka funkcí pro profesionální radiové sítě DMR

DMR Trunking byl vyvinut dle otevřeného ETSI standardu DMR v úrovni Tier III pro digitální trunkové radiové systémy. Funkce popsané v následujícím textu poskytují přehled možností DMR trunkové technologie Hytera.

Hlas a data

 • Individuální hovory
 • Skupinové hovory
  • Super skupinový hovor
  • Jednosměrné volání
  • Všeobecná výzva
  • Pre-emptivní skupinové volání
 • PSTN/PABX brána do telefonní sítě semi duplexní hovory, plně duplexní hovory
 • Podpora priorit hovorů a nouzových hovorů
 • Textové a stavové zprávy, GPS data, paketové datové přenosy
 • Podpůrné služby jako pozdní přístup do probíhajícího skupinového hovory (Late Entry) nebo identifikace volajícího (CLIP)
 • Hovory mohou být monitorovány a nahrávány
 • Sledování probíhajícího hovoru pro převzetí účastníků do jiného skupinového hovoru s vyšší prioritou
 • Dynamické sestavení skupiny (DGNA) pro vytváření nových skupin podle potřeb provozu
 • Multii-Select volání – umožňuje dispečerovi vybrat několik hovorových skupin a jednotlivců do jedné skupiny a realizovat hovor
 • Podmíněné přesměrování hovoru
 • Including Call přidání terminálu v klidovém stavu do probíhajícího hovoru

 

Funkce pro zajištění bezpečnosti spojení

 • End-to-end šifrování hovorů a přenášených dat
 • Šifrování s 40, 128 nebo 256 bity s kryptografickými systémy AES a ARC4
 • Podpora DMRA metody pro šifrování přenosu přes air interface
 • Povolování a blokování radiostanic
 • Autentifikace
 • Kontrola ESN
 • Nevratná deaktivace MS

 

Řízení mobility

 • Řízení mobility (registrace / deregistrace)
 • Periodická registrace
 • Registrace s ověřováním
 • Skupinové přihlašování a odhlašování
 • Roaming
 • Handover
 • Detekce prázdné nosné
 • Scanning group – sledování vybraných hovorových skupin
 • Omezení oblastí pro hovor

 

Modulární řešení radiokomunikačního systému

Radiokomunikační systém Hytera DMR Tier III využívá modulární řešení HW i SW prvků. Hlavní stavební prvky systému základnová stanice a řídící jednotka MSO jsou z velké části tvořeny standardními komponentami, které získat od lokálních dodavatelů.

Hytera komponenty základnové stanice DMR Tier III

Transceivery Hytera RD985s a řídící servery základnové stanice BSCU dodává Hytera další komponenty jako napájecí zdroje, síťové prvky, anténní sdružovací členy lze objednávat od lokálních dodavatelů. BSCU je založen na standardních serverech firmy DELL, které lze díky celosvětové servisní síti firmy DELL rychle opravit nebo nahradit. Jednotlivé služby základnové stanice i MSO jsou na serverech DELL provozovány v prostředí operačního systému Linux, který vykazuje velkou stabilitu a spolehlivost.

Komponenty řídícího serveru MSO

 

Základnová stanice nebo MSO může ještě obsahovat jednotku MTU, která složí pro převod hovorů z DMR kódování AMBE++ na standardní VoIP hlasové kodeky. Tato jednotka je nutná pro připojení do telefonní sítě a připojení dispečerských pracovišť.

Dostupnost radiové sítě Hytera DMR Tier III

Radiokomunikační systém Hytera DMR Tier III využívá metod pro zajištění co možná největší dostupnosti a spolehlivosti provozu.

Nouzový režim základnové stanice

Tento režim se aktivuje v případě ztráty spojení základnové stanice s dalšími základnovými stanicemi a jednotkou MSO.  Základnová stanice přejde do nouzového režimu. V rámci základnové stanice spolu mohou uživatelé nadále komunikovat. Není k dispozici komunikace s uživateli, kteří jsou registrování k jiným základnovým stanicím. Po vyřešení problému se základnová stanice automaticky připojí k řídícímu serveru MSO.

Nouzový režim základnové stanice

Redundantní řídící jednotka MSO

V případě centralizované topologie je řídící jednotka MSO klíčovým prvkem radiokomunikační sítě, bez něhož není provoz možný. Digitální systém Hytera DMR Tier III nabízí možnost provozu se dvěma řídícími jednotkami MSO. Data mezi oběma jednotkami se automaticky replikují. V případě poruchy první jednotky MSO přebírá druhá jednotka MSO automaticky řízení sítě. Obě jednotky MSO mohou být geograficky odděleny, tím se redukuje nebezpečí výpadku radiokomunikačního systému při ztrátě síťové konektivity nebo výpadku napájení v oblasti umístění jednotky MSO.

Zálohování MSO pro bezpečné spojení

 

Dostupnost základnové stanice

Základnová stanice je navržena tak, aby mohla zůstat v provozu i při poruše jednotlivých prvků. Trunková základnová stanice je vždy vybavena nejméně dvěma vysílacími / přijímacími jednotkami (transceivery). V případě trunkového systému DMR Tier III je vždy jeden kanál provozován v režimu tzv. řídícího kanálu, jehož prostřednictvím systém posílá příkazy koncovým terminálům a řídí veškerou komunikaci. V případě poruchy vysílací jednotky s řídícím kanálem by provoz radiové sítě v oblasti pokrytí základnovou stanicí nebyl možný. V případě poruchy vysílací / přijímací jednotky s řídícím kanálem automaticky přejde řídící kanál na další dostupnou jednotku. V případě poruchy vysílací / přijímací jednotky dojde ke snížení kapacity základnové stanice.

Klíčovým prvkem základnové stanice je řídící jednotka, která řídí provoz základnové stanice. Pro zajištění bezporuchového provozu základnové mohou být řídíce jednotky redundantně zdvojeny. V případě poruchy jedné z nich převezme řízení druhá řídící jednotka a základnová stanice zajistí uživateli spolehlivé spojení.

Zajistění spolehlivosti základnové stanice

Aplikace pro trunkový systém Hytera DMR Tier III

Hytera má pro DMR Tier III ucelenou nabídku aplikací, které jsou dostupné rovněž pro systém TETRA. Dispečerský systém poskytuje pokročilé možnosti řízení komunikace v radiokomunikační síti. Mezi pokročilé možnosti řízení hovorové komunikace patří dynamické sestavení skupiny DGNA, Multi-select přidání účastníků do skupiny před zahájením hovoru, Include-call dispečer může během hovoru připojovat k probíhající komunikaci další skupiny.

Dispečer může sledovat pozice jednotlivých uživatelů na mapě. DMR Tier III od Hytery umožňuje vytvořit sekundární datový kanál, přes který lze poslat až 1000 informací o poloze za minutu a proto lze mít velmi aktuální data. Všechna data se ukládají do databáze a jsou k dispozici pro pozdější vyhodnocení nebo analýzu. Dispečer může zahájit hovor nebo odeslat zprávu uživateli sítě přímo výběrem objektu na mapě. Další aplikace DVRS zajišťuje záznam hovorů a textových zpráv.

Aplikace pro trunkové systémy Hytera

Pro digitální trunkový systém DMR Tier III je možné použít i nové dispečerské řešení SmartOne, které integruje různé druhy komunikace a prostředky, které dispečer používá. Možnosti nového dispečerského řešení Hytera Smart One představuje následující video:

 

Systém správy sítě NMS

Pro radiokomunikační systém Hytera DMR Tier III je k dispozici vyspělý systém pro dohled a správu sítě NMS. Systém umožňuje kontrolovat stav všech komponent sítě s podporou SNMP protokolu pro integraci do profesionálních dohledových systémů. NMS poskytuje rozsáhlou funkcionalitu pro konfiguraci a správu systému. Zajímavou funkcí, která může výrazně zjednodušit správu sítě, je možnost dálkové konfigurace radiostanic OTAP. V případě nutnosti změny konfigurace není nutné radiostanice stahovat z provozu, ale je možné do nich konfiguraci nahrát na dálku.

NMS zajišťuje následující funkce

 

 • Správa účastníků
 • Správa konfigurací
 • Správa poruch
 • Správa zabezpečení
 • Správa topologie
 • Řízení výkonnosti

 

 

Systémové prvky a radiostanice pro DMR trunkové sítě

Spolehlivý rádiový systém také potřebuje spolehlivé radiostanice. Hytera nabízí pro standard DMR Tier III ucelené řešení s výkonnou systémovou infrastrukturou i vhodnými radiostanicemi. Pro využití všech možností nových digitálních technologií jsou k dispozici výkonné aplikace.

Radiostanice pro Hytera DMR Tier III

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/kvalitni-spojeni-zajisti-komunikacni-system-hytera-dmr-tier-iii/