Simulcast digitální synchronní radiová síť Hytera DS-6310

Simulcast synchronní radiová síť pracuje na jedné frekvenciSimulcastová  synchronní radiová síť umožňuje pokrýt rozsáhlé území při zachování stávajícího frekvenční přídělu. Simulcastový systém se vyvinul z komunikačního systému s jednou základnovou stanicí a konvenčního multi-site systému s několika vzájemně propojenými základnovými stanicemi (převaděči).  Pro menší komunikační systémy obvykle postačuje radiová síť s jednou základnovou stanicí. Pro pokrytí většího území, nebo území s komplikovaným terénem lze využít možností multi-site systému, který  propojí několik základnových stanic (převaděčů) do jedné sítě a rozšíří pokrývané území.  V běžném multi-site systému musí sousední základnové radiostanice pracovat na různých frekvencích, aby se zabránilo vzájemnému rušení. Radiostanice provozované v takto vybudované síti musí podporovat funkci přechodu mezi základnovými stanicemi (roaming).  Nevýhodami tohoto řešení jsou menší efektivita využití frekvencí a nároky na koncové radiostanice. Oba tyto nedostatky vedly k vývoji simulcastového řešení.

Hytera DS-6310 DMR simulcastový radiový systém  je vyvinut na základě standardu pro digitální mobilní radiostanice DMR a podle požadavků na pokrytí rozsáhlého území a snadný přechod od analogových radiových sítí k digitálním systémům. Radiový systém umožňuje plně uspokojit požadavky profesionální uživatelů z oblasti bezpečnosti, veřejných služeb a podnikání.

V porovnání s komunikačním systémem s jedinou základnovou stanicí nabízí simulcastový radiový systém Hytera DS-6310 možnost pokrýt větší území s více základnovými stanicemi (převaděči).  Tyto  převaděče používají stejné vysílací (TX) i přijímací frekvence (RX) a efektivně tak využívají frekvenční spektrum. Radiostanice, které využívají tuto radiovou síť, mohou plynule přecházet mezi jednotlivými základnovými stanicemi bez přerušení komunikace a lokální registrace. Takto vytvořená radiová síť nepotřebuje komplexní signalizační systém a je ideální pro aplikace vyžadující málo komunikačních frekvencí  a pokrytí rozsáhlého území s menší hustotu provozu.

Architektura synchronní radiové sítě Hytera DS-6310. Digitální synchronní radiové sítě efektivně využívají frekvenční spektrum. Rozsáhlé území lze pokrýt na jednom duplexním páru.

Výhody řešení digitální synchronní radiové sítě simulcast Hytera

 • Standardní DMR systém  – Celý systém je vybudován na základě DMR Tier II standardu
 • Analogový / digitální provoz  – Radiový systém umožňuje provoz v digitálním i analogovém režimu a umožňuje snadný přechod od analogových sítí k digitálním
 • Vysoká spektrální efektivita – Efektivní využití přidělených frekvencí díky využití digitální TDMA technologie a synchronní radiové síti umožňuje provoz dvou současných hovorů na rozsáhlém území  a jediném duplexním páru.
 • Dynamický výběr nejlepšího signálu –  V reálném času jsou analyzovány signály z jednotlivých základnových stanic.  Řídící stanice vždy vybere nejkvalitnější signál a předá ho podřízeným stanicím pro zajištění optimální komunikace.
 • End-to-End šifrování – Celá hlasová komunikace mezi dispečerem a radiostanicemi nebo mezi jednotlivými radiostanicemi je šifrována a zabezpečena proti zneužití.
 • Pseudo trunking –  Jedna s charakteristických vlastností DMR systémů Hytera umožňuje dynamickou distribuci časových slotů v DMO i RMO režimu. Radiostanice mohou používat jeden z těchto časových slotů. Pokud je jeden z těchto časových slotů obsazen, radiostanice si automaticky vybere druhý volný slot.
 • Bohatá nabídka dispečerských funkcí –  Systém poskytuje všechny běžné funkce pro zajištění efektivního dispečerského řízení včetně skupinových, individuálních, všeobecných a nouzových hovorů, přenosy dat, textových zpráv, GPS AVL, short data pooling, přenos nouzových zpráv. Kromě toho radiový systém zabezpečuje pokročilé služby jako jsou vizualizovaná management, API a propojení do externích sítí.
 • Přesná synchronizace díky využití GPS – Systém využití pro synchronizaci jednotlivých komponent systém GPS a má možnost překlenutí ztráty signálu GPS  až po dobu 48 hodin pomocí  synchronizace času v synchronizační jednotce.
 • Roaming mezi základnovými stanicemi – Hovory mohou bez přerušení probíhat i při přechodu z oblasti pokrytí  jedné základnové stanice do další.
 • Vysoká hovorová kapacita  – Základnové stanice mohou obsahovat až dvě kanálové jednotky. V celé radiové síti mohou současně probíhat až 4 nezávislé hovory, nebo přenosy dat.
 • Flexibilní propojení radiové sítě – Radiovou síť je možné snadno rozšiřovat doplňováním dalších základnových stanic. Jednotlivé prvky systému jsou propojeny pomocí standardních síťových komponent na bázi IP nebo E1 rozhraní. K propojení jednotlivých základnových stanic lze využit i bezdrátové datové spoje. Standardní SIP a RTP protokoly umožňují snadné propojení  do telefonních sítí, trunkových radiových sítí TETRA, DMR Tier III, MPT .
 • Dálková správa a údržba – Jednotlivé prvky radiové sítě mohou být dálkově monitorovány, konfigurovány a aktualizovány, což umožňuje snížit náklady na údržbu.
 • Možnost bezdrátového linkování základnových stanic a centrálního serveru MSO pomocí kanálové jednotky RD985S se speciálním firmware. Vhodné řešení, kde není zajištěna IP konektivita.

Podmínky provozu synchronní radiové sítě

Synchronní radiové sítě musí splnit několik podmínek, aby bylo možné jednotlivé základnové stanice (převaděče) provozovat na jedné frekvenci a přitom nedocházelo k vzájemnému rušení.

 • Frekvenční stabilita – synchronizace frekvencí umožňuje, aby všechny základnové stanice používaly velmi přesnou frekvenci a redukovaly se tak možné interference přijímaného signálu pod slyšitelnou úroveň (20Hz).

Synchronní radiové sítě vyžadují pro svůj provoz vysokou přesnost nastavení frekvencí a frekvenční stabilitu základnových stanic

 •  Vyrovnání fáze signálu – vyrovnání fázového zpoždění zajišťuje, aby signál ze všech zdrojů přicházel do středu oblasti s přesahem různých základnových stanic současně .

Synchronní radiové sítě vyžaduje přesné vyrovnání fázového posunu v oblastech překrytí radiové signálu z různých základnových stanic

 • Výběr nejlepšího signálu – jednoduchá superpozice signálů z více přijímačů by zhoršila výsledný signál. Synchronní radiové systém Hytera využívá výběrové centrum pro výběr nejlepšího signálu, který je poté šířen do všech vysílačů.Schéma výběru nejlepší signálu v simulcast synchronní radiové síti Hytera DS-6310

Architektura digitální simulcastové radiové sítě Hytera DS-6310

Architektura radiového systému Hytera DS-6310 se může lišit podle konkrétních požadavků zákazníka na radiovou síť. Základními prvky systému jsou MSO hlavní  server, BS základnové stanice, NMS systém pro správu sítě, servisní terminály, dispečerský systém a přenosová IP síť. K propojení jednotlivých prvků sítě lze použít IP, E1 nebo bezdrátové přenosové sítě.

Architektura simulcastové radiové sítě Hytera

 

MSO je hlavní server odpovědný za propojení a výměnu informací v síti a zajišťuje různé funkce, jako jsou například řízení hovorů, přenos hlasu, autentifikace, připojení dispečerských pracovišť, propojení do jiných komunikačních sítí, správu radiové sítě.

Základnová stanice (převaděč) Hytera DS-6310 pro simulcast digitální radiové sítě

BSS základnové stanice (převaděče) komunikují s radiostanicemi. Základnová stanice může obsahovat až dvě kanálové jednotky Hytera RD985s, dále je vybavena synchronizační jednotkou SEU. V základní konfigurací s jednou kanálovou jednotkou lze v digitálním režimu současně realizovat na jednom standardním frekvenčním kanále se šířkou 12,5 kHz až dva současné hovory, nebo jeden hovor a přenos dat.  V konfiguraci se dvěma převaděči RD985s mohou současně probíhat 4 hovory.

 

 

 

Parametry simulcastového radiového systému Hytera DS-6310

 

Maximální počet základnových stanic 256
Počet nosných na jedno MSO 256
Počet nosných / kanálů pro jednu základnovou stanici 1 – 4/ 2-8
Počet podsítí 50
Počet dispečerů 50
MTU 8
MPT Call/Gateway 8
PSTN Call/E1 32
Frekvenční přesnost ±16Hz
Fázová přesnost <3.6°
Čas pro sestavení spojení(ms) <500
Zpoždění hlasu(ms) <400

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/simulcast-synchronni-radiova-sit/