Simulcast digitální synchronní radiová síť Hytera DS-6310

Simulcast synchronní radiová síť pracuje na jedné frekvenciSimulcastová  synchronní radiová síť umožňuje pokrýt rozsáhlé území při zachování stávajícího frekvenční přídělu. Simulcastový systém se vyvinul z komunikačního systému s jednou základnovou stanicí a konvenčního multi-site systému s několika vzájemně propojenými základnovými stanicemi (převaděči).  Pro menší komunikační systémy obvykle postačuje radiová síť s jednou základnovou stanicí. Pro pokrytí většího území, nebo území s komplikovaným terénem lze využít možností multi-site systému, který  propojí několik základnových stanic (převaděčů) do jedné sítě a rozšíří pokrývané území.  V běžném multi-site systému musí sousední základnové radiostanice pracovat na různých frekvencích, aby se zabránilo vzájemnému rušení. Radiostanice provozované v takto vybudované síti musí podporovat funkci přechodu mezi základnovými stanicemi (roaming).  Nevýhodami tohoto řešení jsou menší efektivita využití frekvencí a nároky na koncové radiostanice. Oba tyto nedostatky vedly k vývoji simulcastového řešení.

Hytera DS-6310 DMR simulcastový radiový systém  je vyvinut na základě standardu pro digitální mobilní radiostanice DMR a podle požadavků na pokrytí rozsáhlého území a snadný přechod od analogových radiových sítí k digitálním systémům. Radiový systém umožňuje plně uspokojit požadavky profesionální uživatelů z oblasti bezpečnosti, veřejných služeb a podnikání.

V porovnání s komunikačním systémem s jedinou základnovou stanicí nabízí simulcastový radiový systém Hytera DS-6310 možnost pokrýt větší území s více základnovými stanicemi (převaděči).  Tyto  převaděče používají stejné vysílací (TX) i přijímací frekvence (RX) a efektivně tak využívají frekvenční spektrum. Radiostanice, které využívají tuto radiovou síť, mohou plynule přecházet mezi jednotlivými základnovými stanicemi bez přerušení komunikace a lokální registrace. Takto vytvořená radiová síť nepotřebuje komplexní signalizační systém a je ideální pro aplikace vyžadující málo komunikačních frekvencí  a pokrytí rozsáhlého území s menší hustotu provozu.

Architektura synchronní radiové sítě Hytera DS-6310. Digitální synchronní radiové sítě efektivně využívají frekvenční spektrum. Rozsáhlé území lze pokrýt na jednom duplexním páru.

Výhody řešení digitální synchronní radiové sítě simulcast Hytera

 • Standardní DMR systém  – Celý systém je vybudován na základě DMR Tier II standardu
 • Analogový / digitální provoz  – Radiový systém umožňuje provoz v digitálním i analogovém režimu a umožňuje snadný přechod od analogových sítí k digitálním
 • Vysoká spektrální efektivita – Efektivní využití přidělených frekvencí díky využití digitální TDMA technologie a synchronní radiové síti umožňuje provoz dvou současných hovorů na rozsáhlém území  a jediném duplexním páru.
 • Dynamický výběr nejlepšího signálu –  V reálném času jsou analyzovány signály z jednotlivých základnových stanic.  Řídící stanice vždy vybere nejkvalitnější signál a předá ho podřízeným stanicím pro zajištění optimální komunikace.
 • End-to-End šifrování – Celá hlasová komunikace mezi dispečerem a radiostanicemi nebo mezi jednotlivými radiostanicemi je šifrována a zabezpečena proti zneužití.
 • Pseudo trunking –  Jedna s charakteristických vlastností DMR systémů Hytera umožňuje dynamickou distribuci časových slotů v DMO i RMO režimu. Radiostanice mohou používat jeden z těchto časových slotů. Pokud je jeden z těchto časových slotů obsazen, radiostanice si automaticky vybere druhý volný slot.
 • Bohatá nabídka dispečerských funkcí –  Systém poskytuje všechny běžné funkce pro zajištění efektivního dispečerského řízení včetně skupinových, individuálních, všeobecných a nouzových hovorů, přenosy dat, textových zpráv, GPS AVL, short data pooling, přenos nouzových zpráv. Kromě toho radiový systém zabezpečuje pokročilé služby jako jsou vizualizovaná management, API a propojení do externích sítí.
 • Přesná synchronizace díky využití GPS – Systém využití pro synchronizaci jednotlivých komponent systém GPS a má možnost překlenutí ztráty signálu GPS  až po dobu 48 hodin pomocí  synchronizace času v synchronizační jednotce.
 • Roaming mezi základnovými stanicemi – Hovory mohou bez přerušení probíhat i při přechodu z oblasti pokrytí  jedné základnové stanice do další.
 • Vysoká hovorová kapacita  – Základnové stanice mohou obsahovat až dvě kanálové jednotky. V celé radiové síti mohou současně probíhat až 4 nezávislé hovory, nebo přenosy dat.
 • Flexibilní propojení radiové sítě – Radiovou síť je možné snadno rozšiřovat doplňovaním dalších základnových stanic. Jednotlivé prvky systému jsou propojeny pomocí standardních síťových komponent na bázi IP nebo E1 rozhraní. K propojení jednotlivých základnových stanic lze využit i bezdrátové datové spoje. Standardní SIP a RTP protokoly umožňují snadné propojení  do telefonních sítí, trunkových radiových sítí TETRA, DMR Tier III, MPT .
 • Dálková správa a údržba – Jednotlivé prvky radiové sítě mohou být dálkově monitorovány, konfigurovány a aktualizovány, což umožňuje snížit náklady na údržbu.

Podmínky provozu synchronní radiové sítě

Synchronní radiové sítě musí splnit několik podmínek, aby bylo možné jednotlivé základnové stanice (převaděče) provozovat na jedné frekvenci a přitom nedocházelo k vzájemnému rušení.

 • Frekvenční stabilita – synchronizace frekvencí umožňuje, aby všechny základnové stanice používaly velmi přesnou frekvenci a redukovaly se tak možné interference přijímaného signálu pod slyšitelnou úroveň (20Hz).

Synchronní radiové sítě vyžadují pro svůj provoz vysokou přesnost nastavení frekvencí a frekvenční stabilitu základnových stanic

 •  Vyrovnání fáze signálu – vyrovnání fázového zpoždění zajišťuje, aby signál ze všech zdrojů přicházel do středu oblasti s přesahem různých základnových stanic současně .

Synchronní radiové sítě vyžaduje přesné vyrovnání fázového posunu v oblastech překrytí radiové signálu z různých základnových stanic

 • Výběr nejlepšího signálu – jednoduchá superpozice signálů z více přijímačů by zhoršila výsledný signál. Synchronní radiové systém Hytera využívá výběrové centrum pro výběr nejlepšího signálu, který je poté šířen do všech vysílačů.Schéma výběru nejlepší signálu v simulcast synchronní radiové síti Hytera DS-6310

Architektura digitální simulcastové radiové sítě Hytera DS-6310

Architektura radiového systému Hytera DS-6310 se může lišit podle konkrétních požadavků zákazníka na radiovou síť. Základními prvky systému jsou MSO hlavní kontroler, BS základnové stanice,NMS systém pro správu sítě, servisní terminály, dispečerský systém a přenosová IP síť. K propojení jednotlivých prvků sítě lze použít IP, E1 nebo bezdrátové přenosové sítě.

Architektura simulcastové radiové sítě Hytera

 

MSO je hlavní kontroler odpovědný za propojení a výměnu informací v síti a zajišťuje různé funkce, jako jsou například řízení hovorů, přenos hlasu, autentifikace, připojení dispečerských pracovišť, propojení do jiných komunikačních sítí, správu radiové sítě.

Základnová stanice (převaděč) Hytera DS-6310 pro simulcast digitální radiové sítě

BSS základnové stanice (převaděče) komunikují s radiostanicemi. Základnová stanice může obsahovat až dvě kanálové jednotky Hytera RD985s, dále je vybavena synchronizační jednotkou SEU. V základní konfigurací s jednou kanálovou jednotkou lze v digitálním režimu současně realizovat na jednom standardním frekvenčním kanále se šířkou 12,5 kHz až dva současné hovory, nebo jeden hovor a přenos dat.  V konfiguraci se dvěma převaděči RD985s mohou současně probíhat 4 hovory.

 

 

 

Parametry simulcastového radiového systému Hytera DS-6310

 

Maximální počet základnových stanic 100
Počet nosných ne jedno MSO 200
Počet podsítí 50
Počet dispečerů 50
Počet klientů pro 50
MTU 8
MPT Call/Gateway 8
PSTN Call/E1 30
Frekvenční přesnost ±16Hz
Fázová přesnost <3.6°
Čas pro sestavení spojení(ms) <500
Zpoždění hlasu(ms) <1 000

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/simulcast-synchronni-radiova-sit/