ADHR-roadshow-2015-den-s-hasici-v-Raksicich-priprava-stanku

Organizátoři ankety dobrovolní hasiči roku během roadshow

Permanent link to this article: https://www.hyt.cz/dobrovolni-hasici-znovu-ziskaji-radiostanice-hytera/adhr-roadshow-2015-den-s-hasici-v-raksicich-priprava-stanku/