Digitální trunkový radiový systém Hytera DMR Tier III v Brně

Digitální trunkový radiový systém Hytera DMR Tier IIIDCom se stal prvním distributorem v regionu střední a východní Evropa, který má k dispozici vlastní digitální trunkový radiový systém Hytera podle standardu DMR Tier III a můžeme tak zákazníkům představit výhody moderní digitální trunkové technologie  v provozu. V rámci dodávky systému Hytera Mobilfunk zajistila  komplexní školení pro naše techniky, které zahrnovalo montáž technologie, instalaci potřebných aplikací pro správu sítě, konfiguraci trunkových radiostanic a konfiguraci infrastruktury radiové sítě.

Základnové stanice trunkového systému DMR Tier III Hytera na fotografii využívají modulární koncepci. Jejich základním prvkem jsou převaděče RD985s, které mohou být používány i v konvenčních systémech DMR Tier II a simulcast synchronních radiových sítích. Řídící kontroler je provozován na běžném serveru DELL s OS na bázi Linuxu. Rozšiřování systému i náhrada jednotlivých komponent je velmi snadná.

 Konvenční vs. trunkové radiové systémy

Konveční radiové sítě

Běžné radiové sítě označované jako konvenční pracují vždy na jedné provozní frekvenci, jejich provoz je řízen konfigurací, která je nastavena v každém jednotlivém koncovém zařízení (radiostanici). Infrastruktura radiové sítě nemá systémové možnosti pro řízení a přidělování systémových zdrojů. I v případě, když má organizace k dispozici větší množství provozních frekvencí není schopna je s využitím konvenční radiové sítě efektivně využít, protože jednotlivé hovorové skupiny mají pevně přiděleny provozní kanály a nelze je systémově distribuovat podle potřeb provozu. Běžně se tedy stává, že jeden provozní kanál je obsazen a další účastníci čekají na jeho uvolnění a další je volný a nikdo ho nevyužívá.

Konvecni_sit

Konvenční sítě jsou vhodné pro uživatele s nižšími systémovými a kapacitními nároky na komunikaci Moderní konvenční systémy postavené na bázi DMR standardu jsou schopny pokrýt rozsáhlá území s využitím propojení několika základnových radiostanic (převaděčů) do jedné radiové sítě, ale nejsou schopny řešit vyšší kapacitní požadavky (více než 2 současné hovory, přenosy dat)  a systémové přidělování prostředků na základě priority jednotlivých účastníků, řešit požadavky v případě řešení nestandardních situací, havárií, kdy je nutné rychle změnit standardní nastavení komunikace a vytvořit komunikační skupiny z různých složek, které spolu vzájemně běžně nekomunikují.  Nastavení  komunikačních skupin u konvenční sítě je pevně řízeno konfigurací jednotlivých radiostanic a digitální konvenční sítě jsou schopny využít pouze nejvyšší úroveň priority pro nouzové hovory s přerušením probíhajícího hovoru, ale jiné možnosti řízení priority hovorů, nejsou.  I to je obrovský posun proti běžným analogovým sítím, kde v případě obsazení kanálu jiným hovorem neměl jeho účastník možnost ani v případě nouzové situace předat informaci o své situaci. Přenosy dat jsou v moderních konvenčních systémech možné, ale jsou omezeny možností využít maximálně jeden provozní kanál a je nutné sdílet provozní kanál pro hovor a data.

Trunkové radiové sítě

Základním rozdílem proti konvenčním radiovým sítím je možnost využití obsluhy a řízení většího množství provozních frekvencí. Přidělování frekvencí je řízeno řídícím kontrolerem infrastruktury.  Všechny standardní trunkové systémy využívají tzv. řídící kanál, jehož prostřednictvím infrastruktura neustále komunikuje s terminály a předává řídící a informační data. Trunkové systémy mohou dynamicky přidělovat frekvenční kanály hovorovým skupina a zajistit tak, jejich efektivní využití.

Trunkova_sit

 

Díky své architektuře poskytují trunkové sítě mnohem vyšší úroveň služeb pro obsluhu velkého množství uživatelů s možností nastavení priorit jednotlivým hovorovým skupinám i uživatelům, pre-emptivní prioritní volání, dynamické přeskupení, zabezpečení systému s využitím autorizačních a registračních služeb, datové a textové zprávy.

Důležitým rozdílem proti konvenčním sítím je přenesení inteligence řízení radiové sítě z úrovně jednotlivých radiostanic na úroveň infrastruktury. V jednotlivých radiostanicích je uložena pouze základní konfigurace a informace nutné pro autorizaci v síti, další konfigurační parametry jsou uloženy v databázi řídícího kontroleru.  Změnou konfigurace sítě lze z jednoho místa okamžitě změnit chování sítě i práva jednotlivých účastníků, nastavení hovorových skupin bez nutnosti měnit konfiguraci koncových radiostanic.

Trunk_Err1

Moderní digitální trunkové systémy nabízí uživatelům vysokou úroveň spolehlivosti. U konvenčních systému je infrastruktura tvořena základnovou stanicí provozovanou na jednom provozním kanále a nelze ji snadno zálohovat, při poruše je jí podřízená oblast zcela vyřazena z provozu nebo je provoz významně omezen.  U trunkových systémů mohou být všechny podstatné prvky zálohovány. Při poruše vysílacího modulu je k dispozici minimálně jeden nebo několik dalších a tak dojde pouze k snížení kapacity.Řídící kontrolery základnové stanice a hlavního kontroleru radiové sítě MSO jsou tvořeny počítačovými servery a proti výpadku mohou být zabezpečeny redundancí, tzn. v systému je k dispozici druhý server, který v případě výpadku hlavního serveru převezme jeho funkci.

 

Trunk_BS_App

DMR Tier III trunkové systémy Hytera využívají  modulární architekturu sítě s centralizovanými i decentralizovanými prvky pro zajištění vysoké flexibility a spolehlivosti systémy. Až do velikosti radiové sítě s 5 základnovými stanicemi, může zajišťovat funkci MSO (hlavního kontrolu sítě) jedna ze základnových stanic.

Digitální trunkové radiové systémy umožňují vyhradit kanály pro přenos dat. V takto vyhrazených kanálech může být přenášeno velké množství dat například GPS informace o pozici koncových terminálů. Moderní digitální komunikační systémy umožňují efektivní připojení různých nadstavbových aplikací,jako jsou dispečerské systémy, aplikace pro správu a konfiguraci, systémy pro záznam hovorů, systémy pro propojení do telefonní sítě,  aplikační rozhraní a datové brány pro připojení aplikací pro sběr a zpracování dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-trunkovy-radiovy-system-hytera/